Set Deye Inverter

คำอธิบาย :  การใช้งานตั้งค่า Deye Inverter

รายละเอียด :  

นาทีที่ 1. การเซ็ทหน้าจอ

นาทีที่ 2. การตั้งค่า กริด

นาทีที 3. การตั้งค่าแบต

นาที่ที่ 4. การต่อสาย