>
>
โครงการ เดอะพราวน์ ไอคอนิค 5 KW

โครงการ เดอะพราวน์ ไอคอนิค 5 KW

ชุดอุปกรณ์

แผงโซล่าร์เซลล์

Inverter  :  –

คำอธิบาย :  ชุดนี้ทำให้ประหยัดไฟไปได้เดือนละ 2,300-3,500 บาท